โครงการชวนเพื่อนอ่านหนังสือ

 

โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน
ประกวดการเขียนชิงรางวัลทุนการศึกษาครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๔๗ รวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท
 
ใครเป็นใครใน "โครงการชวนเพื่อนอ่านหนังสือ"
อัพเดทเมื่อ 8 มีนาคม 2547
       โครงการชวนเพื่อนอ่านหนังสือเป็นโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในส่วนความรับผิดชอบของฝ่าย 3 : ฝ่ายสวัสดิการสาธารณะ มี รศ. สุชาตา ชินะจิตร เป็นผู้อำนวยการ และนางสาวประภาภรณ์ เคารพ เป็นผู้ประสานงาน (ฝ่ายสกว.) 

     โครงการชวนเพื่อนอ่านหนังสือมี คณะทำงานโครงการ 6 คน รับผิดชอบบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการทั้งหมด และมี คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์แนะนำหนังสือ, รายชื่อหนังสือและตัดสินรางวัล 7 คน ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือ กำหนดรายชื่อหนังสือ 100 เล่มสำหรับกติการะดับเข้มข้น และตัดสินผลการประกวด โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ รศ. ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล เป็นหัวหน้าคณะกรรมการทั้งสองชุด

คณะทำงานโครงการ ประกอบด้วย
1. รศ. ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล
2. นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
3. นางสาววีณา อัครธรรม
4. นางกาญจนา พุ่มพวย
5. นางสาวเยาวนิต เพชรจันทร์
6. นางสาวสรรสิริ ชัยรัตน์ (เลขานุการ)

คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์แนะนำหนังสือ, รายชื่อหนังสือและตัดสินรางวัล ประกอบด้วย
1. รศ. ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล
2. นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
3. นางสาววีณา อัครธรรม
4. นางสาวสมทรง แสงแก้ว
5. นางสาววาสนา บุญสม
6. นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
7. นางสาวสรรสิริ ชัยรัตน์ (เลขานุการ)

 
  ประวัติย่อของคณะทำงานและคณะกรรมการ
รศ. ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล
คุณวุฒิ ปริญญาเอก (ฟิสิกส์) ข้าราชการบำนาญ นักวิทยาศาสตร์ นักเขียน นักสื่อสารมวลชน รางวัลนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2538 หัวหน้าคณะวิจัยโครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขากายภาพและคณิตศาสตร์

นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
คุณวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต (วศ. บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์สารคดี และนักเขียนสารคดี หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารคดี

นางสาววีณา อัครธรรม
คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเขียน บรรณาธิการ นักวิจัยโครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์

นางกาญจนา พุ่มพวย
คุณวุฒิ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษของบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด 

นางสาวเยาวนิต เพชรจันทร์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต นักสื่อสารมวลชน บรรณาธิการ กรรมการบริหารชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์

นางสาวสมทรง แสงแก้ว
คุณวุฒิ ศิลปบัณฑิต (โบราณคดี) ครุศาสตรบัณฑิต นักวิชาการเผยแพร่และหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ นักวิจัยและนักเขียน

นางสาววาสนา บุญสม
คุณวุฒิ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต เลขาธิการสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย นักเขียน กวี นักวิจัย วิทยากรรายการ "ก้าวไกลกับการอ่าน" อาจารย์พิเศษตามสถาบันต่างๆ 

นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
คุณวุฒิ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) บรรณาธิการบริหารนิตยสารสานปฏิรูป (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์) นักการศึกษา นักเขียน และนักแปล

นางสาวสรรสิริ ชัยรัตน์ 
คุณวุฒิ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ นักวิชาการอิสระ ผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยบรรณาธิการปริทัศน์หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม

กลับขึ้นบน ^

 
   


www.sarakadee.com