พ.ร.บ. มวยอาชีพ
พ.ร.บ. มวยอาชีพ คุ้มครองหรือละเมิดสิทธิเด็ก?

( ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่ )
.....ศึกสายเลือด ระหว่าง องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือเด็ก กับผู้เกี่ยวข้อง ในวงการมวย เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ ร่าง พ.ร.บ. กีฬามวยอาชีพ ผ่านความเห็นชอบ จากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๒ ประเด็นสำคัญ ที่สร้างความขัดแย้ง ให้ทั้งสองฝ่ายคือ มาตรา ๒๗ (๑) ซึ่งระบุว่า นักมวย ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ กรณีที่ มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับอนุญาต เป็นหนังสือ จากผู้แทน โดยชอบธรรม
.....มาตราดังกล่าว ทำให้องค์กรด้านเด็ก หลายองค์กร อาทิ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิคุ้มครองเด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะทำงานพัฒนากระบวนการคุ้มครองเด็ก และสหทัยมูลนิธิ รวมตัวกัน ยื่นจดหมายต่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้ ถอดถอน บทบัญญัติ มาตรา ดังกล่าว ออกจากร่าง พ.ร.บ. ด้วยเห็นว่า เด็กที่ชกมวย ก่อนอายุ ๑๘ ปี จะได้รับผลกระทบ ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ อย่างรุนแรง ซึ่งจะเป็นผลต่อ การดำเนินชีวิตของเด็ก ต่อไปในอนาคต
.....แต่หลังจาก ผ่านการอภิปราย กันอย่างกว้างขวาง ในสภา ผลปรากฏว่า ส.ส. ส่วนใหญ่ เห็นชอบกับ ร่างเดิม เพราะเห็นว่า วิชามวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ ซึ่งเด็กไทย ตามต่างจังหวัด ชกกัน เป็นเรื่องปรกติ หากวงการมวย มีแบบแผน ที่เป็นบรรทัดฐาน ในการปฏิบัติ มีกฎหมายรองรับ นักมวย ก็จะได้รับประโยชน์ อย่างเต็มที่

.....พระราชบัญญัติกีฬามวยอาชีพ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๕ หมวด ๕๗ มาตรา
.....หมวด ๑ คณะกรรมการกีฬามวยอาชีพ มีสาระสำคัญ คือ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ กีฬามวยอาชีพ
.....หมวด ๒ การส่งเสริม และการคุ้มครอง มีสาระสำคัญ คือ มีกองทุนสวัสดิการ สำหรับบุคลากร ในวงการมวย มีมาตรการ ความปลอดภัย สำหรับนักมวย อาทิ จัดแพทย์ ตรวจสุขภาพ นักมวย ก่อนแข่งขัน รวมทั้ง ประกันภัย อุบัติเหตุ อันเนื่องมาจาก การแข่งขัน และนักมวย ที่ชกมวยไทย จะต้องได้รับส่วนแบ่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเงินรางวัล ถ้าเป็นมวยสากล จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕ ของเงินรางวัล ที่ผู้จัดรายการแข่งขันมวย มอบให้แก่ หัวหน้าค่ายมวย
.....หมวด ๓ การควบคุม มีสาระสำคัญ คือ อายุ (ตามที่ระบุในมาตรา ๒๗ ข้างต้น) นักมวย ต้องสังกัด ค่ายใด ค่ายหนึ่ง และต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบ ของค่ายมวย อย่างเคร่งครัด รวมทั้งนักมวย และบุคลากร ในวงการมวย จะต้องมาจดทะเบียน ต่อนายทะเบียน และมี บัตรประจำตัว
.....หมวด ๔ กองทุนกีฬามวยอาชีพ มีสาระสำคัญ คือ จัดตั้ง กองทุน กีฬามวยอาชีพ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน สำหรับใช้จ่าย เกี่ยวกับ การดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริม คุ้มครอง และควบคุม การกีฬามวยอาชีพ
.....หมวด ๕ บทลงโทษ มีสาระสำคัญ คือ ห้ามมิให้นักมวย กระทำการ "ล้มมวย" ถ้าฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๑๐ ปีหรือปรับไม่เกิน ๒ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

.....ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. กำลังอยู่ระหว่าง การพิจารณา จากวุฒิสภา โดยมีการ แต่งตั้ง คณะกรรมาธิการ วิสามัญฯ ขึ้นมาพิจารณาจำนวน ๒๕ คนจากวงการต่าง ๆ อาทิ วงการกีฬา วงการธุรกิจ และองค์กร ด้านเด็ก คือ วัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือครูหยุย จากมูลนิธิ สร้างสรรค์เด็ก หากร่าง พ.ร.บ. ผ่านความเห็นชอบ จากทุกฝ่าย อีกไม่นาน พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก็จะมีผลบังคับใช้ อย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
คลิกที่นี่


สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ พ.ร.บ. มวยอาชีพ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
พ.ร.บ. มวยอาชีพ คุ้มครองหรือละเมิดสิทธิเด็ก?

สมชาติ เจริญวัชรวิทย์
นายกสมาคมมวยอาชีพ แห่งประเทศไทย

สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
ผู้อำนวยการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ส นั บ ส นุ น
  • ศิลปะมวยไทย สอนให้นักมวย รู้จักป้องกันตัวเอง จึงมีโอกาสน้อย ที่จะได้รับบาดเจ็บ
  • เด็กต้องเริ่ม ชกมวยอาชีพ ก่อนอายุ ๑๕ ปี เพื่อสั่งสม ประสบการณ์ และพัฒนาร่างกาย
  • พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะช่วยคุ้มครอง ความปลอดภัย รายได้ และสวัสดิการ ของนักมวยอาชีพ ทุกคน

คั ด ค้ า น

  • มวยไทยใช้อาวุธทั้งหมัด ศอก และเข่า เด็กจะได้รับ บาดเจ็บ ตั้งแต่ศีรษะ จนถึงลำตัว
  • นักมวยเด็ก จะคุ้นชินกับ ความรุนแรง กลายเป็น คนก้าวร้าว
  • ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีหลายมาตรา ที่เปิดช่อง ให้เกิดการ เอาเปรียบนักมวย

อ่านฝ่ายสนับสนุน คลิกที่นี่
click here
กลับไปหน้า สารบัญ อ่านฝ่ายคัดค้าน คลิกที่นี่
click here

แล้วคุณล่ะ สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
.เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันแจ้ง ผู้ดูแลเว็ป (WebMaster) ขอบคุณครับ


คัดค้านคับ น่าจะทำเป็น web ภาษาอังกฤษเลยเราได้เห็นมุมมองของคนต่างประเทศบ้างนะคับ
bank <bank@hotmail.com>
- Friday, August 01, 2003 at 06:20:33 (EDT)
คัดค้านคับ น่าจะทำเป็น web ภาษาอังกฤษเลยเราได้เห็นมุมมองของคนต่างประเทศบ้างนะคับ
bank <bank@hotmail.com>
- Friday, August 01, 2003 at 06:18:27 (EDT)
สนับสนุนน่ะครับที่จตะมีการให้เด็กต่อยมวยไทยเพราะต้องมีการปลูกฝังการรักกีฬาให้เด็กครับ
รวย คุณเอนก
- Wednesday, July 23, 2003 at 01:56:39 (EDT)
อยากได้สมักรมวยไทย
พจน์ <mupoj@hotmail.com>
- Saturday, June 14, 2003 at 09:06:44 (EDT)
คัดค้าน
ไมโล ศรีเฟื่องฟู
- Tuesday, June 03, 2003 at 10:16:52 (EDT)
Muaythai supports kids to have opportunity to study, exercise and maintain a hard life. We all understand the issue here, but none of you ever help or go to the gyms and ask the kids or try to help them. why argue?
ศิรภพ รัตนสุบรรณ <siraphop@muaythai.co.th>
- Tuesday, April 15, 2003 at 05:37:23 (EDT)
สนับสนุน
bird
- Tuesday, September 10, 2002 at 06:46:48 (EDT)
เอะอะอะไรก็ไทยเมืองพุทธ ทำงั้นไม่ได้ ทำงี้ก็ไม่ได้ ขัดศิลธรรม เพราะคิดกันอยู่แค่นี้หนะสิถึงได้ถอยหลังลวเรื่อยๆ เช่นนี้ เท่าที่เคยประสบพบเจอมา เด็กี่มาซ้อมมวยก็ไม่เห็นมันจะรุนแรงอะไร อีกอย่างคุณคิดหรือว่าเด็ที่มันไม่พร้อมมันจะไปต่อย ก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันอย่างหนัก วิ่ง ชกลมอะไรพวกนั้น กีฬามวยมันก็ทำให้ห่างไกลยาบ้าได้เหมือนกันนะ
rap
- Wednesday, May 22, 2002 at 02:20:46 (EDT)
เอะอะอะไรก็ไทยเมืองพุทธ ทำงั้นไม่ได้ ทำงี้ก็ไม่ได้ ขัดศิลธรรม เพราะคิดกันอยู่แค่นี้หนะสิถึงได้ถอยหลังลวเรื่อยๆ เช่นนี้ เท่าที่เคยประสบพบเจอมา เด็กี่มาซ้อมมวยก็ไม่เห็นมันจะรุนแรงอะไร อีกอย่างคุณคิดหรือว่าเด็ที่มันไม่พร้อมมันจะไปต่อย ก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันอย่างหนัก วิ่ง ชกลมอะไรพวกนั้น กีฬามวยมันก็ทำให้ห่างไกลยาบ้าได้เหมือนกันนะ
rap
- Wednesday, May 22, 2002 at 02:20:24 (EDT)
จะไม่พูดถึงการคัดค้านหรือสนับสนุน..แต่จะพูดถึงในส่วนของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม..คือในส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นการทารุณ.เป็นการทำร้ายเด็ก....อีกส่วนอาจจะพูดถึงในแง่ของการกีฬาหรือเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนไทยในปัจจุบันให้หันมาสนใจในศิลปวัฒนธรรม..ดีกว่าใช้เวลาว่างไปในทางที่ผิด.. ก็..นะครับ..ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนแล้ว..นานาจิตตัง..ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่ดีที่สุด ...แต่ถ้าหากเราทั้งสองฝ่ายมองดูในอีกแง่นึง..นำไอ้สิ่งที่มีอยู่นี้มาประยุกต์..ให้อยู่ในหนทางที่ดี.. ก็จะไม่มีการขัดแย้งกันเกิดขึ้น.. (ถ้าเรายังเห็นว่ากีฬานี้เป็นการทารุณอยู่..เราก็ควรที่จะจัดกฎหรือกติกาขึ้นมาใหม่ให้มองดูว่าไม่เป็นการทารุณสำหรับเด็กจนเกินไป..คงไม่เป็นการอยาก..และเมื่อเขาถึงเกณฑ์ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว..เราก็กำนดไปว่าอายุเท่าไรจึงจะถึงเกณฑ์ในการชกกันแบบมาตรฐานได้..ถ้าทำอย่างนี้ก็จะดีกันไปทั้งสองฝ่าย..คือเป็นทั้งในแง่ของการกีฬา..และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไปอีกทางนึงด้วย ) ทำไมละครับ..เราอย่ามาจ้องกันว่าใครผิดใครถูกกันดีกว่า...เราควรที่จะกลับมาสรรสร้างในสิ่งที่ดีงามกันดีกว่า...เด็กก็ยังน้อยรอที่จะคอยการปลูกฝังจากผู้ใหญ่ทุกท่านอยู่...ขอฝากไว้ก็แล้วกันนะครับ... จาก .บรรเจิด..
บรรเจิด <piya.sat@chaiyo.com>
- Sunday, December 17, 2000 at 22:35:14 (EST)
สนับสนุน เพราะเด็กที่ชกมวยนั้นส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องชกมวยเพื่อเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว หากห้ามเขาชกมวย ครอบครัวก็อาจจะเดือดร้อน หากกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมได้เมื่อไหร่ค่อยกลับมาห้ามเด็กชกมวยก็แล้วกันครับ.
กิตติธัช สุมาลย์นพ <sumalnop@ksc.th.com>
- Wednesday, July 19, 2000 at 16:36:08 (EDT)
คัดค้าน
สวาท แก้วกันทา <ksawart.yahoo.com>
- Saturday, March 11, 2000 at 09:00:50 (EST)
ไม่ค้านเพราะไม่คิดว่าจะมีอันตรายมาก ส่วนที่เห็นด้วย ก็เป็นที่จะทำให้เด็กมีรายได้โดยเฉพาะที่ยากจน หากมีการควบคุมเรื่องผลประโยชน์ที่ดี และปรับระบบการควบคุมบนเวทีให้ดูแลสภาพนักมวยเช่นจับแพ้ให้เร็วกว่าในกรณีที่เห็นว่าอาจบาดเจ็บเยอะ รวมทั้งควบคุมระยะห่างของการชกแต่ละครั้งอย่าให้ถี่เกินไป
สุรชัย <BIGSU@netsiam.com>
- Wednesday, January 12, 2000 at 05:07:23 (EST)
we should have more to help everybody to look for not noly business but for our art too now it impossible todo anything because it's only like a short-term plan. we have no goal for young thai .
ss nz <ssongsataya@hotmail.com>
- Wednesday, October 27, 1999 at 11:55:16 (EDT)
คัดค้านครับที่อนุญาตให้เด็ก และเยาวชน มาเป็นนักมวยครับ เพราะเด็ก และเยาวชน ยังไม่ค่อยจะมี ความพร้อมในร่างกาย และจิตใจเลยครับ
รพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์ <rapong@hotmail.com>
- Sunday, October 10, 1999 at 08:38:51 (EDT)
คัดค้านสิครับ เมืองเราเป็นเมืองพระพุทธนะครับ หรือว่าไม่มีสำนึก ในศีลธรรมกันแล้ว เมืองไทย มีประชากรตั้งหลายล้าน แล้วทำไมครับ ขาดแคลนนักมวยมากหรือ แล้วถ้าลูกของคุณ ไปเป็นนักมวย แล้ววันดีคืนซวย โดนเตะม้ามแตกตาย ใครรับผิดชอบครับ ?
McLaren
- Saturday, September 25, 1999 at 02:55:35 (EDT)

คัดค้าน.
aphiradeee suriyawong
- Monday, August 09, 1999 at 23:26:46 (EDT)


สนับสนุนค่ะ เพราะอย่างน้อย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ให้กับเด็ก ที่มีใจรัก ในอาชีพนี้ ให้เด็ก ๆ เอาเวลาว่าง มาชกมวยดีกว่า มามั่วสุม ติดยาเป็นไหน ๆ ลองถามเด็กพวกนี้ดูก็ได้ ส่วนใหญ่เด็ก ๆ จะชอบ เพราะอยู่ในค่ายมวย ก็ไม่ได้ชกมวยอย่างเดียว ยังได้เรียนหนังสือด้วย และที่สำคัญ ขึ้นชกแต่ละครั้ง ก็มีรายได้ ไปจุนเจือครอบครัวอีก อนึ่ง การฝึกมวยก็เหมือนกีฬาอื่น ๆ ต้องเริ่มกัน ตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งไปเริ่มเอาตอนโต คงจะไม่ work แน่ ๆ
ประชาชน
- Thursday, August 05, 1999 at 14:22:50 (EDT)


คัดค้านครับ หัวหน้าค่ายมวย มองแต่ในแง่เดิมๆ ไม่พยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงเลย คิดว่า ปัจจุบัน คนดู ชอบมวยเล็ก เลยต้องใช้เด็กๆ ต้องมาหัดมวย แต่ถ้าร่วมมือกัน ไม่นำเด็กมาหัดมวย มวยเล็ก ก็จะน้อยลง คนดูมวย ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดูมวยเอง ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ เห็นความสำคัญของเด็ก มากกว่า คนดูมวย
Dr.kk
- Wednesday, August 04, 1999 at 12:30:02 (EDT)


น่าจะโหวตความคิดเห็นโดยตรงจากเด็กเอง
เด็กไฮเปอร์
- Tuesday, August 03, 1999 at 11:02:46 (EDT)


คัดค้าน
jedi
- Monday, August 02, 1999 at 02:04:54 (EDT)


ไม่ต้องการให้ใช้ศิลปะ มาเป็นข้ออ้างในการหากินกับเด็ก
กนกพร
- Saturday, July 31, 1999 at 09:58:24 (EDT)


คัดค้าน ควรฝึกในวัยเด็ก แต่ไม่ควรนำมาเป็นการชกอาชีพแต่เด็ก เพราะผลประโยชน์เกิดที่ผู้ใหญ่ โดยอาศัยเด็กเป็นเครื่องมือทำมาหากิน ศิลปะประจำชาติ คือ ศิลปะมวยไทย ไม่ใช่การแข่งขันชกมวยไทย
วัลลภ
- Friday, July 30, 1999 at 12:55:32 (EDT)


อ่านเหตุผลของท่านนายกสมาคม แล้วรู้สึกว่า ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเอาเสียเลย
ชาติสม
- Thursday, July 29, 1999 at 21:41:17 (EDT)


ไม่เห็นด้วย เด็กน่าจะมีโอกาสอย่างอื่นมากกว่า เช่น การเรียนหนังสือ หรือหาความรู้อื่นๆ ในวีชาชีพ
PoSTeRWEB
- Wednesday, July 28, 1999 at 06:31:37 (EDT)


คัดค้าน
นายกรีธา รัตนนิรมลสกุล
- Tuesday, July 27, 1999 at 10:23:29 (EDT)


อยู่ที่ผู้ใหญ่นั่นแหละ ที่ใช้เด็ก หรือเจ้าของค่ายมวยต่างๆ ที่หวังหาประโยชน์จากเด็ก ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ แต่ถ้ารู้จักขอบเขตว่า อะไรคือการต่อสู้ อะไรคือความรุนแรง อายุเท่าไหร่มันก็เหมือนกัน จะ 15 หรือ 18 ในความเห็นฉันไม่ต่างกัน แต่ถ้าสามารถ สร้างให้ผู้ใหญ่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกในเรื่องนี้ สอนให้เขารู้ว่าคือกีฬา คือศิลปะ ใช้ให้ถูกต้อง ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
หทัย
- Tuesday, July 27, 1999 at 01:51:00 (EDT)


เห็นด้วย
ดต.เกียรติศักดิ์ ทองไสว
- Monday, July 26, 1999 at 10:47:56 (EDT)


เด็กไทยควรหัดมวยไทย แต่ไม่เห็นด้วย ที่จะเอามาชกกัน ก่อน 18 ปี นักมวยอาชีพ ถือการแพ้ชนะ บางครั้งพิการได้
เบิ้ม
- Sunday, July 25, 1999 at 12:44:05 (EDT)


ไม่เห็นด้วยที่จะให้เด็กมาชกกันก่อนวัย 15 ปี โดยอ้างปัญหาเศรษฐกิจและอ้าง ศิลปะประจำชาติ
thai50
- Sunday, July 25, 1999 at 12:22:35 (EDT)


คัดค้านในบางมาตราครับ
ชายคนหนึ่ง
- Friday, July 23, 1999 at 23:10:21 (EDT)


แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ชื่อ-สกุล: *
E-Mail:
สนับสนุน หรือ คัดค้าน: *
*

 

สารบัญ | จากบรรณาธิการ | สูตรปรุงสิ่งมีชีวิต | นักล่าเรือโนอาห์ | ยุทธการยึดเมือง ๒๔๗๕
เชื้อราทำลายแมลง | พรบ.มวยอาชีพ | เฮโลสาระพา


Feature@sarakadee.com

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ |
WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) หน้าที่แล้ว (Previous Page) หน้าถัดไป (Next Page)